Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Arrangement: door de organisator aangeboden dienst of activiteit of combinatie hiervan, alsmede het bieden van faciliteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.

Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden.

Organisator: degene die arrangementen en/of activiteiten aanbiedt aan een groep personen.

Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider.).

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de organisator geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen.

BETALING

Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuur datum, tenzij anders overeengekomen.

Facturen worden verstuurd zodra de opdracht is bevestigd.

Facturen die niet binnen de gestelde termijn betaald zijn, worden vermeerderd met € 20,- administratie kosten en 1,5 % rente per maand.

Evt. kosten die gemaakt moeten worden door niet tijdig betalen worden eveneens doorbelast.

WIJZIGINGEN

De opdrachtgever kan de organisator tot 14 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden van toepassing.

ANNULERING

De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskosten verzekering af te sluiten.

De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.

Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:

- meer dan 3 maanden voor de uitvoerdatum 25 %

- tussen 3 maanden en 4 weken voor de uitvoer datum 50 %

- tussen 4 weken en 2 weken voor de uitvoer datum 75 %

- minder dan 2 weken voor de uitvoer datum 100 %

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

Organisator behoudt zich het recht voor een alternatief programma aan te bieden als de omstandigheden van dien aard zijn dat de uitvoer van de activiteit niet tot uitvoer kan worden gebracht.

VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.

De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering af te sluiten.

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

- Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

- Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een -, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.